3Ddíly

Obchodní podmínky


Úvodní ustanovení

Následující obchodní podmínky (dále také "Obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností OSKON s.r.o., IČO: 053 91 504, se sídlem Heřmanova 1415/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, telefon: + 420 737 945 513, email: Info@3ddily.cz, a upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v případě takových nákupů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení základních pojmů

Prodávajícím se rozumí společnost OSKON s.r.o., IČO: 053 91 504, se sídlem Heřmanova 1415/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, coby provozovatel internetového obchodu na adrese Technická 4, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Kupujícím se rozumí zákazník internetového obchodu. S ohledem na platnou právní úpravu je rozlišován kupující, který je spotřebitel, a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je takový kupující, který není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Zboží nabízené prodávajícím je představováno zejména výrobky z polyamidu PA12 a termoplastického polyuretanu.

Uzavření smlouvy

Proces uzavírání smlouvy je iniciován ze strany kupujícího, a sice prostřednictvím iniciační poptávky, která je uskutečňovaná na webových stránkách prodávajícího. Odeslaná iniciační poptávka je představována zpravidla následujícími náležitostmi:

 • identifikací kupujícího (jméno a příjmení/obchodní forma, rodné číslo/IČO, bydliště/sídlo, email, telefon),
 • místem pro doručení poptávaného zboží,
 • 3D modelem poptávaného zboží, který je obsažen v datovém souboru (zpravidla ve formátu stl.,případně jiném vhodném formátu), přičemž tento soubor je nahrán na příslušném místě v internetovém obchodě,
 • typem materiálu pro poptávané zboží,
 • počtem kusů daného zboží.
 • V návaznosti na učiněnou iniciační poptávku budou kupujícímu zobrazeny na webových stránkách předběžné údaje o ceně (včetně DPH) a orientačním termínu dodání poptávaného zboží. Kupující bere na vědomí, že tento termín dodání zboží se může měnit.

  Na základě těchto předběžných údajů může kupující zaslat prodávající prostřednictvím webových stránek objednávku, v níž jsou obsaženy parametry dle iniciační nabídky.

  Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před zasláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  V návaznosti na odeslanou objednávku mohou být některé dílčí okolnosti (zejména parametry zboží) vyjasňovány mezi kupujícím a prodávajícím v následné komunikaci.

  K uzavření smlouvy dojde odsouhlasením objednávky ze strany prodávajícího. O uzavření smlouvy bude kupující následně informován prostřednictvím emailu.

  V případě nejasností je prodávající oprávněn zejména telefonicky ověřit skutečnosti uvedené kupujícím v odeslané objednávce. V případě, že je poptávané řešení dle požadavku kupujícího stranou prodávajícího jen obtížně proveditelné nebo neproveditelné, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu. Takové sdělení učiní prodávající kupujícímu nejpozději zpravidla do několika dní od uzavření smlouvy. V důsledku takového sdělení k uzavření kupní smlouvy vůbec nedojde, popř. dojde k odstoupení od smlouvy již uzavřené smlouvy s účinky ex tunc. Prodávající v takovém případě neodpovídá za případnou škodu na straně kupujícího, který je podnikatelem.

  Vzniklou smlouvu lze vyjma výše uvedeného měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Cena a platební podmínky

  Ceny uvedené v nabídkách prodávajícího za zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  Platby jsou obecně prováděny kupujícím převodem na bankovní účet prodávajícího. Platební údaje (číslo bankovního účtu prodávajícího, variabilní symbol) pro úhradu kupní ceny vyplývající z uzavřené smlouvy budou prodávajícímu zaslány emailem potvrzujícím uzavření kupní smlouvy. Kupující bude rovněž informován emailem o přijetí předmětné platby kupujícím.

  Dodání předmětu kupní smlouvy

  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, kupující stane vlastníkem převzetím zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

  Pokud není mezi stranami sjednáno jinak, dodání zboží je provedeno pomocí přepravní společnosti. Zboží bude zadáno k přepravě vždy až po úplném uhrazení kupní ceny (včetně DPH).

  Není-li mezi stranami výslovně ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí, popř. způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

  Pokud nedojde k převzetí zboží kupujícím a zboží se vrátí zpět prodávajícímu, upozorní na tuto skutečnost prodávající kupujícího. V tomto upozornění prodávající vyzve kupujícího k řádnému převzetí zboží, zpravidla ve lhůtě 14 dní, přičemž dodatečné náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku takového prodlení kupujícího jdou k tíži kupujícího.

  Pokud ani tuto na výzvu nedojde k převzetí zboží ze strany kupujícího, je oprávněn prodávající k uložení zboží do úřední úschovy, přičemž vzniklé náklady jdou k tíži kupujícího. V případě nepřevzetí zboží kupujícím-podnikatelem v dodatečné lhůtě uvedené v zaslané výzvě vzniká prodávajícímu právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč.

  Práva z vadného plnění

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

  Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Kupující je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění v provozovně prodávajícího na adrese Technická 4, 160 00 Praha. Dále je možné uplatnit práva z vadného plnění odesláním zboží na adresu Technická 4, 160 00 Praha. Taková zásilka musí obsahovat reklamované zboží, popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího.

  Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech: - vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci, - je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, - vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (přepravou apod.).

  Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

  Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, v souvislosti s níž došlo k dodání zboží upraveného podle jeho přání nebo pro jeho osobu ve smyslu § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  Ochrana osobních údajů

  Správcem osobních údajů kupujícího je společnost OSKON s.r.o., IČO: 053 91 504, se sídlem Heřmanova 1415/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, telefon: + 420 737 945 513, email: Info@3ddily.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů kupujícího je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi prodávajícím (správcem) a kupujícím nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího jsou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci osobních kupujícího údajů jsou případně s ohledem na vybraný způsob dopravy společnosti Česká pošta, s.p., PPL s.r.o. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z uzavřené kupní smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Za podmínek stanovených v nařízení má kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo nařízení porušeno.

  Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je však nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů kupujícím není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce (prodávajícího) plnit.

  Ochrana duševního vlastnictví

  Prodávající se zavazuje, že vyjma splnění povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy s kupujícím nebude šířit třetím stranám či jiným způsobem využívat zpřístupněné duševní vlastnictví (poskytnuté 3D modely zboží) kupujícího, vyjma subjektu, s nímž je spolupracováno na výrobě poptávaného zboží.

  Závěrečná ustanovení

  Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z Obchodních podmínek, kde je tento proces popsán.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  Datum účinnosti těchto Obchodních podmínek je 1. 8. 2018.